1. പുലർച്ച

    1. നാ.
    2. അഭിവൃദ്ധി
    3. ഉപജീവനം
    4. പ്രഭാതം, നേരംവെളുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക