1. പുളകോദ്ഗമം

    1. നാ.
    2. രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക