1. പുളപ്പ്

  1. നാ.
  2. പുളയൽ
 2. പുളിപ്പ്

  1. നാ.
  2. പുളിക്കൽ
 3. പൊളിപ്പ്

  1. നാ.
  2. പൊളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക