1. പുളയുക

  1. ക്രി.
  2. വേദനകൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരം വളയുകയും തിരിയുകയും ചെയ്യുക
 2. പൊളിയുക

  1. ക്രി.
  2. പിളരുക, പൊട്ടി വേറാകുക
  3. തൊലി വേറിട്ടാകുക
  4. നശിക്കുക, അധഃപതിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക