1. പുളയ്ക്കുക

  1. ക്രി.
  2. അഹങ്കരിക്കുക
 2. പൊളയ്ക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പൊളവുണ്ടാകുക
  3. കുമിളയുണ്ടാകുക
 3. പൊള്ളയ്ക്കുക

  1. ക്രി.
  2. കുമിളയുണ്ടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക