1. പുളിങ്കറി

    1. നാ.
    2. പുളിചേർത്തു പാകംചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ചുകറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക