1. പുളിങ്കൊമ്പ്

    1. നാ.
    2. (വാളൻ) പുളിമരത്തിൻറെ കൊമ്പ് (ബലമുക്ക്ക്കത്). (പ്ര.) പുളിങ്കോമ്പിൽ പിടിക്കുക = ഉയർന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക