1. പുളിനം

  1. നാ.
  2. നദിയുടെ കര
  3. മണൽത്തിട്ട
 2. പുള്ളിനം

  1. നാ.
  2. പക്ഷിക്കൂട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക