1. പുളിയാരൽ

    1. നാ.
    2. ഒരു പച്ചമരുന്ന്, ദാഹശമനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക