1. പുളിശ്ശേരി

    1. നാ.
    2. തൈരുചേർക്കുന്നതുകാരണം പുളിരസമുള്ള ഒരു കറി. (പ്ര.) പുളിശ്ശേരികുടിക്കുക = ധൂർത്തടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക