1. പുള്ളം

  1. നാ.
  2. പിളർക്കുന്നത്, അരിവാൾ
 2. പാളം

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പു തല്ലി നീട്ടിയത്
  3. കട്ടിയുള്ള ലോഹത്തകിട്
 3. പള്ളം

  1. നാ.
  2. നഷ്ടം
  3. കുഴി, താഴ്ച, താണഭൂമി
  4. തോട്ടം, ആറ്റിൻകരെയുള്ള തോപ്പ്
  5. നടുതല
 4. പൊള്ളം

  1. നാ.
  2. പൊള്ളൽ
 5. പോളം

  1. നാ.
  2. നീലക്കടമ്പ്
  3. നറുമ്പശ
  4. തീപ്പൊള്ളൽ
  5. ഒരുതരം ചെവിക്കുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക