1. പുഴകുക

    1. ക്രി.
    2. പിഴുതുപോരുക. ഉദാഃ കടപുഴകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക