1. പുഴക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വേരോടെ പിഴുതുപോരുന്നതിനു കാരണമാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക