1. പുഴയുക

    1. ക്രി.
    2. തുളവീഴുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക