1. പുഴു

    1. നാ.
    2. കൃമി, കീടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക