1. പുഴുക്കലരി

    1. നാ.
    2. നെല്ലു പുഴുങ്ങിയുണക്കിക്കുത്തിയെടുക്കുന്ന അരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക