1. പുഴുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. വെള്ളത്തിലിട്ടോ ആവികൊള്ളിച്ചോ വേവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക