1. പുഴുത്ത

    1. വി.
    2. പുഴുപിടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക