1. പുഷ്കരാവർത്തകം

    1. നാ.
    2. സപ്തമേഘങ്ങളിലൊന്ന് (ഇതു ക്ഷാമകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക