1. പുഷ്കലം

    1. നാ.
    2. ഒരു വാദ്യം
    3. മഹാമേരു
    4. നവമേഘങ്ങളിലൊന്ന്, പുഷ്കരം (പ്രളയകാലത്തെ ഒരു മേഘം)
    5. ഒരു അളവ് (64 പിടി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക