1. പുഷ്കലകം

    1. നാ.
    2. ആപ്പ്
    3. കസ്തൂരിമൃഗം
    4. താഴ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക