1. പുഷ്കലോഡു

    1. നാ.
    2. പൂർണനക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക