1. പുഷ്ടീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക