1. പുഷ്പ

  1. നാ.
  2. ചമ്പാനഗരം
 2. കദംബപുഷ്പ, -പുഷ്പി, -പുഷ്പിക

  1. നാ.
  2. മഹാശ്രാവണി
 3. പുഷ്പി

  1. വി.
  2. പുഷ്പിക്കുന്ന (സ്ത്രീ.) പുഷ്പിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക