1. പുഷ്പദണ്ഡം

    1. നാ.
    2. കാളാമുണ്ടം, വാഴക്കൂമ്പിൻ തടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക