1. പുഷ്പദന്തൻ

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രൻ
    3. സൂര്യൻ
    4. വായുകോണിലെ ആന (ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പുകളുള്ളത്)
    5. ശിവൻറെ ഒരു പാർഷദൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക