1. പുഷ്പരഥം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ക്രീഡാരഥം, തേർ (പുഷ്പമ്പോലെ സുകുമാരമായ രഥമെന്നും പൂക്കൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രഥമെന്നും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക