1. പുഷ്പലാവൻ

    1. നാ.
    2. പൂ പറിക്കുകയും മാലകെട്ടുകയു ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക