1. പുഷ്പാഗമം

    1. നാ.
    2. പൂക്കാലം, വസന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക