1. പുഷ്പാഞ്ജലി

    1. നാ.
    2. ഒരു കൈമുദ്ര
    3. പഞ്ചകീർത്ത്യുപചാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് (പുഷ്പാർച്ചന)
    4. കൈനിറയെക്കൊണ്ട പുഷ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക