1. പുഷ്പാഭിഷേകം

    1. നാ.
    2. ഒരു വഴിപാട്, പൂമൂടൽ (വിഗ്രഹത്തെ പൂകൊണ്ട് മൂടുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക