1. പുഷ്പിക

  1. നാ.
  2. ശുക്ലം
  3. ഇത്തിൾ
  4. പല്ലിലെ അഴുക്ക്
  5. അധ്യായത്തിൻറെ അവസാനവാക്യം
 2. കദംബപുഷ്പ, -പുഷ്പി, -പുഷ്പിക

  1. നാ.
  2. മഹാശ്രാവണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക