1. പുഷ്പോത്ത്

  1. നാ.
  2. പുഷ്പകൻറെ ഭവനം
 2. പശുപതി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ഇടയൻ
  4. പശുക്കളുടെ ഉടമ
  5. പശുപതസിദ്ധാന്തത്തിൻറെ കർത്താവ്
 3. പുഷ്പിത1

  1. വി.
  2. പുഷ്പിച്ച, പൂത്ത
  3. ഋതുവായ
 4. പുഷ്പിത2

  1. നാ.
  2. ഋതുമതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക