1. പുഷ്യം

    1. നാ.
    2. പൂയം നക്ഷത്രം
    3. കലിയുഗം
    4. പൗഷമാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക