1. പുസ്ത

    1. വി.
    2. മൂടപ്പെട്ട
    3. നിറയ്ക്കപ്പെട്ട
    4. തയ്ക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക