1. പുൽത്തകിടി

    1. നാ.
    2. പുല്ല് ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക