1. പുൽത്തൈലം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം തൈലം (ഇഞ്ചിപ്പുല്ലിൽ നിന്നെടുക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക