1. പുൽപ്പോത്ത്

    1. നാ.
    2. ഒരു ജാതി പക്ഷി
    3. ഒരു ചെറിയ പ്രാണി, പച്ചപ്പശു, ഒരിനം വിട്ടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക