1. പൂ

    1. നാ.
    2. പൂവ്
  2. കരാം പൂ

    1. നാ.
    2. കരയാമ്പു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക