1. പൂക്കുഴ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കരിമരുന്നു പ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക