1. പൂക്കൈത

    1. നാ.
    2. തഴ, കേതകി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക