1. പൂക്കൊട്ട

    1. നാ.
    2. പൂ ഇടാനുള്ള കുട്ട, പൂക്കൂട
    3. മനോഹരമായി നെയ്ത് നിറമ്പിടിപ്പിച്ച അലങ്കാരക്കൂട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക