1. പൂങ്കനി

    1. വി.
    2. ഓമനയായ, വാത്സല്യഭാജനമായ (പ്ര.) പൂങ്കനിപ്പൈതൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക