1. പൂങ്കുല

    1. നാ.
    2. ഒരേതണ്ടിൽ അനേകം പൂക്കൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നത്, പൂക്കുല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക