1. പൂച്ചി

    1. നാ.
    2. തീരെ ചെറിയ ജീവി, ശലഭം, പുഴു
  2. ഈനാംചാത്ത്, -ചാത്തി, -പൂച്ചി

    1. നാ.
    2. ഉടുമ്പുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജന്തു, ഉറുമ്പുതീനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക