1. പൂച്ചെടി

    1. നാ.
    2. പൂക്കളെപ്പോലെ ഭംഗിയുള്ള ഇലകളോടു കൂടിയ ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക