1. പൂച്ചെണ്ട്

  1. നാ.
  2. പൂകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചെണ്ട്
 2. പച്ചണ്ടി

  1. നാ.
  2. പാകമാകാത്ത പറങ്കിയണ്ടി (നിറം പച്ച)
 3. പൂച്ചാണ്ടി

  1. നാ.
  2. ഒരു പിശാച് (സങ്കൽപത്തിലുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി ഈ പദം പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗം) ഉമ്മാക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക