1. പൂച്ചൊല്ല്

    1. നാ.
    2. പഴഞ്ചൊല്ല്
    3. പരിശുദ്ധമായ വാക്ക്
    4. പ്രശ്നം (പ്രശ്നം ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ പറയുന്ന പൂവിൻറെ പേരുകൊണ്ടു ഫലം പറയുന്ന രീതി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക