1. പൂജകബഹുവചനം

    1. നാ.
    2. യഥാർഥമായി ബഹുത്വമില്ലാത്തിടത്ത് ബഹുമാനത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബഹുവചനം ഉദാഃ കുരുക്കൾ, സ്വാമിയാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക