1. പൂജയെടുപ്പ്

    1. നാ.
    2. നവരാത്രി പൂജയുടെ ഒടുവിലത്തെ ചടങ്ങ്. വിജയദശമി ദിവസം പൂജിക്കാൻ വച്ച പുസ്തകങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മറ്റും പുറത്തെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക